Piima mehaaniline töötlemine

Piima standardiseerimine

Standardiseerimine ehk normaliseerimine on piima koostise reguleerimine eesmärgiga anda valmistootele soovitud ja normdokumentatsioonile vastav rasva, valgu või teiste komponentide osamass.

 

Piima rasva- ja valgusisaldus varieeruvad suuresti laktatsiooniperioodi vältel, eriti kõikuv on piima rasvasisaldus. Konkreetset valmistoodet iseloomustatakse aga teatud rasvasisaldusega, seepärast tuleb enamiku piimatoodete valmistamisel rasva osamassi (teatud toodete puhul ka rasvata kuivaine sisaldust) tehnoloogilise protsessi käigus reguleerida; vastavalt suurendada või vähendada.

 

Rasvasisalduse reguleerimine voolus viiakse läbi samaaegselt separeerimisega, reguleerides separaatorist väljuva koore rasvasisaldust või kasutades vastavaid automatiseeritud  standardiseerimissüsteeme. Valgusisalduse reguleerimiseks voolus kasutatakse kaasajal paljudes riikides membraantehnoloogiat.

 

Alternatiivseks viisiks (ja lõplikuks rasvasisalduse täpsustamise võimaluseks) on mahutites piima hulka lõssi või koore segamine. Kui standardiseeritud segupiima soovitav rasvasisaldus on madalam kui täispiimal, lisatakse lõssi. Vajalik lõssi kogus leitakse valemiga

KL = KP · (RP –RN)/(RN –RL),                                                              (5)   

kus      KL on lõssi kogus, l;

            KP — piima kogus, l;

            RP — piima rasvasisaldus, %;

RN — standardiseeritud piima rasvasisaldus, %;

RL — lõssi rasvasisaldus, %.

Kui täispiima rasvasisaldus on madalam kui segupiima soovitud rasvasisaldus, lisatakse koort või kõrgema rasvasisaldusega piima. Koore lisamisel leitakse vajalik koore kogus järgmiselt:

KK = KP · (RN –RP)/(RK –RN),                                                  (6)

kus      KK on koore kogus, l;

           KP — piima kogus, l;

           RN — standardiseeritud piima rasvasisaldus, %;

RP — piima rasvasisaldus, %;

 

RK — koore rasvasisaldus, %.

Praktikas on levinud vajalike lisatavate koore-, piima- või lõssikoguste leidmisel Pearsoni ruudu (nn. ruudumeetodi) kasutamine. Selleks kirjutatakse ruudu vasakusse ülemisse ja alumisse nurka kasutatavate komponentide (näiteks piima ja lõssi) rasvasisaldused. Ruudu keskele märgitakse normaliseeritud segupiima  (või -koore) soovitav rasvasisaldus. Ruudu paremasse ülemisse ja alumisse nurka leitakse diagonaalide vahed, mis väljendavad horisontaalil oleva komponendi proportsionaalsete osade arvu segus. Edasisel arvutamisel tuleb arvestada, mis on eesmärgiks: kas teatud kindla koguse normaliseeritud toote saamine või kogu olemasoleva piima-/ koorekoguse standardiseerimine.

Esimesel juhul kirjutatakse ruudu paremasse serva alla komponentide rasvasisalduste vahe, mis väljendab standardiseeritud segu proportsionaalsete osade arvu, teisel juhul seda ei tehta.

Näide 1. Koore rasvasisaldus on 42,3%. Soovitav standardiseeritud koore rasvasisaldus on 40%. Kui palju tuleb segada koort ja 4,2% täispiima, et saada 5300 liitrit soovitava rasvasisaldusega koort? Lahendus:

Koore kogus leitakse, arvestades koore proportsionaalsete osade arvu standardiseeritud koore kogusest: 5300 ´ 35,8/38,1 = 4980 liitrit koort; piima lisatakse 5300 ´ 2,3/38,1 = 319,9 liitrit. Kokku saadakse 4980 + 319,9 = 5299,9 (~5300) liitrit standardiseeritud koort.

Arvutuste õigsuse kontrolliks koostatakse rasvabilanss, mis kajastab komponentide koguseid ja rasva osamassi komponentides ning segus:

4980 ´ 42,3/100 + 319,9 ´ 4,2/100 = 5299,9 ´ 40/100 

2119,97 @ 2119,96 Nagu kontrollist nähtub, on koores ja täispiimas kokku ligikaudu 2200 kg piimarasva. Sama kogus rasva peab sisalduma ka 5300 liitris 40% rasvasisaldusega koores.

Näide 2. Koore rasvasisaldus on 42,3%, koore kogus on 5300 liitrit. Soovitav koore rasvasisaldus on 40%. Kui palju tuleb lisada 4,2% täispiima, et saada soovitava rasvasisaldusega koor? Lahendus (vt. Pearsoni ruutu eelmises näites): 5300 ´ 2,3/35,8 = 340,5 liitrit piima tuleb lisada 5300 liitrile koorele, kokku saadakse 5640,5 liitrit standardiseeritud koort.

Kontroll:          5300 ´ 42,3/100 + 340,5 ´ 4,2/100 = 5640,5 ´ 40/100

2256,2 = 2256,2

<< Eelmine // Järgmine >>